Как се правят фирмени промени?

извършване на фирмени промени
Съдържание

Какви промени и в какви срокове се налага да се отразят?

Бизнес реалността и обстоятелствата често налагат промени в правното образувание или начина по който се представлява една фирма. 

Част от тези промени изискват в срок от 7 дни след промяната, да се подаде Заявление по образец към Агенция по вписванията в Търговския регистър, за да може тези промени да се отразят по партидата на фирмата. 

Промени които задължително подлежат на вписване в търговския регистър могат да са:

 • Промяна името на фирмата – от КПС ООД на КПС Инвест ООД
 • Промяна седалището и/или адреса на управление на фирмата – от адрес ХХХХ №3, на АААА офис 4
 • Промяна в предмета на дейност на фирмата – често при регистрация фирмите има широк набор от дейност и тази промяна рядко се налага, но АКО фирмата започва да извършва дейност, за която се изисква лиценз, то тази дейност трябва да се включи в предмета на дейност на дружеството и съответния лиценз да бъде представен.
 • Срока за който една фирма / дружество е създадено – често, особено при участие в обществени поръчки се създават дружества по ЗЗД, които са с ограничен срок на действие. Ако знаем, че дружеството ще продължи да съществува и след тази дата, то трябва да се направят промени в договора за учредяване на фирмата.
 • Едноличен собственик решава да приеме съдружник / инвеститор и да преобразува ЕООД в ООД
 • Съдружник в ООД решава да продаде дела си и дружеството се преобразува от ООД в ЕООД
 • Налага се промяна в дружественият договор на фирмата, който да отразява нови реалности или начин на управление и представляване на дружеството
 • Изключване на настоящ съдружник по решение на общото събрание на фирмата
 • Дружеството решава да впише управител, различен от досегашния.
 • Дружеството се прекратява или преобразува – рядко срещани и практикувани варианти, които са следствие на бизнес комбинации, отделяне на бизнес направления / звена, обособяване на активи в ново юридическо лице и други.

От кого се извършват промените?

Промените във фирма – била тя ЕООД, ООД, АД или ДЗЗД се заявяват от управителя/ите на дружеството, когато същият/е го правят лично или от представляващ дружеството адвокат с изрично пълномощно.

Заявлението по образец, което се подава в Търговския регистър може да бъде входирано по електронен път с квалифициран електронен подпис или да се подаде в Агенция по вписвания на хартиен носител. Препоръчително е да го направите по електронен път заради:

 • Времето, което ще спестите 
 • Таксите на Агенцията по вписвания са по-ниски, когато документите се подават по електронен път

Какви документи са необходими?

Документите, които са необходими да се изготвят при променя на фирма и да се подадат към търговския регистър са:

 1. Pdf платежно за платената такса – таксата за промени е задължителен документи независимо от промените.
 2. Декларация за истинността на заявените обстоятелства съгласно чл.13 от Закона за търговския регистър. Тази декларация също е задължителна независимо от промените, които се правят.

* Пълномощно когато документите са подават от адвокат, който е упълномощен за целта или от трето лице, което не е адвокат, но е изрично упълномощено за целта.

При промяна в собствеността от ЕООД към ООД или обратното са необходими:

 • Молба от новият съдружник, в която той изразява волята си да закупи определен брой и сума на дяловете
 • Нотариално заверен договор за покупко-продажбата на дружествените дялове.
 • Нов дружествен договор или учредителен акт, в който също са упоменати настъпилите промени в обстоятелствата
 • Нотариално заверена декларация съгласие образец от подпис на новият управител / управители

Какъв е размерът на всички такси, които дължите?

Промените, които правите по дружеството определят таксите. Ако променяте например адреса на управление / кореспонденция, то ще заплатите такса за промяна в обстоятелствата към Агенцията по вписванията /препоръчваме да е през online банкиране/ и адвокатски хонорар.

При други промени като продажба / откупуване на дялове, ще е необходимо да заплатите нотариални такси за заверка на декларация/и съгласие образец на подписите, както и договора за продажба на дружествените дялове. Адвокатското пълномощно не е задължително да бъде нотариално заверено.

Във всеки индивидуален случай, размера на таксите, които се дължат към адвокат / нотариус могат да бъдат предварително проверени.

Размерът на държавните такси към Търговския регистър за администриране на промени по фирма са:

 • Таксата за промени в капитала на дружество – 60 лева на хартия и 30 лева, когато е подадено онлайн.
 • Таксата за промени в адрес, наименование, правна форма и други обстоятелства е в размер на 30 / 15 лева.

Важно: Когато документите се подават на хартиен носител в Агенция по вписванията, то таксите са 2 пъти по-високи, отколкото ако се подават по електронен път с квалифициран електронен подпис.

На какъв език се подават документите?

Всички необходими документи за регистрация и промени по фирмени обстоятелства, които се подават към Агенция по вписванията задължително трябва да са на български език. Ако евентуално чуждестранни граждани или чуждестранни юридически лица са част от собственици / част от промяната в обстоятелства е възможно документите да се представят и на друг език, но задължително със заверен превод на български. 

Кога ще се отразят промените?

Когато заявлението за отразяване на фирмени промени се входира в Агенция по вписванията, те се разпределят и разглеждат по реда на постъпването им. Възможните сценарии са:

 1. Документите за изготвени без пропуски, неточности и грешки и промените се отразяват по партида на фирмата в Агенция по вписвания и се виждат при справка с ЕИК на фирмата.
 2. Допуснати са неточности и/или грешки, които съдията по вписванията връща указания за отстраняване на нередности, за които има 3 дневен срок за отстраняване, след който отново трябва да се входират. При пропускане на този срок, целият процес трябва да стартира отново.
 3. Съдия по вписванията отказва вписването, като връчва отказ с мотиви. Този отказ може да бъде обжалван в срок от 7 дни, считано от датата на връчването му.

След подаване на съответните документи, промените обикновено биват вписани в Търговския регистър за три работни дни.

Част от тези промени изискват в срок от 7 дни след промяната, да се подаде Заявление по образец към Агенция по вписванията в Търговския регистър, за да може тези промени да се отразят по партидата на фирмата. 

Промени които задължително подлежат на вписване в търговския регистър могат да са:

 • Промяна името на фирмата – от КПС ООД на КПС Инвест ООД
 • Промяна седалището и/или адреса на управление на фирмата – от адрес ХХХХ №3, на АААА офис 4
 • Промяна в предмета на дейност на фирмата – често при регистрация фирмите има широк набор от дейност и тази промяна рядко се налага, но АКО фирмата започва да извършва дейност, за която се изисква лиценз, то тази дейност трябва да се включи в предмета на дейност на дружеството и съответния лиценз да бъде представен.
 • Срока за който една фирма / дружество е създадено – често, особено при участие в обществени поръчки се създават дружества по ЗЗД, които са с ограничен срок на действие. Ако знаем, че дружеството ще продължи да съществува и след тази дата, то трябва да се направят промени в договора за учредяване на фирмата.
 • Едноличен собственик решава да приеме съдружник / инвеститор и да преобразува ЕООД в ООД
 • Съдружник в ООД решава да продаде дела си и дружеството се преобразува от ООД в ЕООД
 • Налага се промяна в дружественият договор на фирмата, който да отразява нови реалности или начин на управление и представляване на дружеството
 • Изключване на настоящ съдружник по решение на общото събрание на фирмата
 • Дружеството решава да впише управител, различен от досегашния.
 • Дружеството се прекратява или преобразува – рядко срещани и практикувани варианти, които са следствие на бизнес комбинации, отделяне на бизнес направления / звена, обособяване на активи в ново юридическо лице и други.

Промените във фирма – била тя ЕООД, ООД, АД или ДЗЗД се заявяват от управителя/ите на дружеството, когато същият/е го правят лично или от представляващ дружеството адвокат с изрично пълномощно.

Размерът на държавните такси към Търговския регистър за администриране на промени по фирма са:

 • Таксата за промени в капитала на дружество – 60 лева на хартия и 30 лева, когато е подадено онлайн.
 • Таксата за промени в адрес, наименование, правна форма и други обстоятелства е в размер на 30 / 15 лева.

Важно: Когато документите се подават на хартиен носител в Агенция по вписванията, то таксите са 2 пъти по-високи, отколкото ако се подават по електронен път с квалифициран електронен подпис.