Данъчни облекчения за деца 2021г.

Данъчно облекчение за деца 2021 г. – Как се изчислява данъчното облекчение за деца 2021г.

 

Темата за данъчните облекчения за деца придоби висок интерес напоследък. И съвсем логично, след като увеличението на облекчението е почти 20 пъти за 2021г.спрямо предходни години.

 

Да разгледаме какви са размерите на данъчните облекчения през 2021г.

 

Размери на данъчното облекчение за деца за 2021г.са значително по-високи от регламентираните по чл. 22в и 22г от ЗДДФЛ, а именно :

• при едно ненавършило пълнолетие дете – данъчна основа 4500 лв. – сума за получаване 450 лв. /До момента 20лева/

• при две ненавършили пълнолетие деца – данъчна основа 9000 лв. – сума за получаване 900 лв. / До момента 40лева/

• при три и повече ненавършили пълнолетие деца – данъчна основа 13500 лв.- сума за получаване 1350 лв.

 

Важно: Условие, за да може да се ползват данъчни облекчения за деца /баща или майка на детето/, което ползва данъчно облекчение НЕ ТРЯБВА да има задължения към НАП.

 

Преди да подадете ГДД препоръчваме да проверите от портала за достъп на граждани с ПИК /персонален идентификационен код/ дали имате задължения към НАП. Ако имате неплатени задължения, може да ги платите веднага с дебитна / кредитна карта.

 

I . Вариант – Ползване на данъчните облекчения за деца 2021г.става с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ – подава се лично от лицето с електронен подпис или ПИК /персонален идентификационен код/ от НАП. Можете да се сдобиете с такъв код от всеки офис на НАП независимо в кой град. Получаването на този код отнеме буквално 10 минути.

 

Ако получавате доходи само от работна заплата, то може да ползвате облекченията с подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ – (попълва Приложения № 1 и № 10). + декларацията за ползване на данъчното облекчение за деца по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ (образец 2005) и/или декларацията за ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (образец 2006). Задължително е също да имате активна банкова сметка, която да попълните в декларацията, за да ви възстановят съответната сума.

 

Обичайно е облекчението да се ползва само от единия родител. Допустимо е, когато размерът на облекчението надвишава/ т.е. е по-голямо от / сумата на годишните данъчни основи на единия родител, разликата да се ползва от другия родител, като подаде годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. В тези случаи сумарно размерът на данъчното облекчение, ползван от двамата родители, не може да превишава допустимия размер, според броя на децата.

Пример: Осигуряват ви на 650лв., като данък върху дохода, който работодателя ви удържа всеки месец е в размер на 56,04лв./месечно*12=672.48лв.е общата сума на данъка за годината. Ако имате 1 дете, то може да се възползвате от облекчението в размер на 450лв.

 

Ако имате обаче 2 деца ще може да се възползвате само до сумата 672,48лв., а остатъка до 900лв. да се полза от другият родител.

 

Хипотезите, в които може да сте вие следните:

 

1. Лица, които през годината са били по майчинство или са получили други обезщетения и необлагаеми доходи, не е възможно да ползват данъчни облекчения за деца, тъй като не са получавали облагаем доход и съответно не формират годишна данъчна основа, към която да се прилага намалението/ облекчението.

 

2. Вие сте самоосигуряващо се / СОЛ – често това са собствениците / управителите на ЕООД, ООД -та/ лице без личен труд и сте се осигурявали върху 650 лв. или повече / сумата няма значение / през 2021 година. Осигуровките, които сте внесли са по фондове ДОО, ДЗПО и НЗОК и са 31,3% от сумата 650 лв., ако се осигурявате на висок процент, т.е. с право на болничен. В този случай вие нямате удържан данък общ доход / ДОД / – НЕ Е ВЪЗМОЖНО да ползвате данъчни облекчения, поради факта, че данък не ви е удържан.

 

3. Вие сте самоосигуряващо се / СОЛ / лице с личен труд и сте се осигурявали върху 650 лв. през 2021 година. Осигуровките, които сте внесли са по фондове ДОО, ДЗПО и НЗОК и удържаният данък е в размер на 12 месеца по 44,66 лв. или общо годишно 535,92 лв. В този случай имате право на данъчно облекчение за 1 дете 450 лв. Ако имате 2 деца облекчението е 900 лв., но вие имате право да ползвате само 535,92 лв. / т.е. колкото е удържаният ви данък/. За разликата до 900 лв. може да кандидатства бащата на децата.

 

Как се получава тази сума : Осигурителен доход 650 лв. * 31,3% = 203,45 лв. осигуровки за ДОО,ДЗПО и НЗОК. 650 лв. – 203,45 = 446,55 лв. данъчна основа , и върху нея се начислява данък ДОД – 10 % . Или 446,55 * 10 % = 44,66 лв. данък общ доход за 1 месец. За 1 година / 12 месеца / 44,66*12= 535,92

 

4. Вие сте работник/ служител или имате сключен Договор за управление и контрол с ТЕЛК 50% или над 50% и не ви се удържа данък поради телковото решение. НЕ Е възможно да ползвате данъчни облекчения, поради факта, че данък не ви е удържан.

 

Тук може да възникнат различни варианти според сумата върху която ви осигуряват. Ако след удръжките за осигуровки данъчната основа / облагаемият доход / е до 660 лв. месечно / или годишно 12 мес.*660 лв. = 7920 лв.- облекчението за ТЕЛК / – тогава данък не ви се удържа и нямате право на тези облекчения. Ако месечният ви облагаем доход е НАД тези 660 лв. – тогава ви е удържан данък ДОД и ИМАТЕ право на тези облекчения – до размера на удържаният данък – в този случай погледнете т.5

 

5. Вие сте работник/служител или на ДУК и през 2021 ви е удържан ДОД. – имате право на данъчни облекчения, според броя на децата. Сумата, която ще получите е според удържаният ви данък. Ако данъкът, удържан през годината е по-голям от облекчението / 450 лв. за 1 дете, 900 лв. за 2 деца и т.н./ – тогава ще получите пълният размер на облекчението.

 

Ако сумата на данъка е по-малка например 360,45лв. и имате едно дете – вие ще получите сума равна на данъка, който ви е удържан. т.е. 360,45 лв. Остатъка от облекчението може да поиска другият родител.

 

Пример как се изчислява:

Например получавате месечна заплата бруто в размер на 1000 лв. месечно, чисто нетно възнаграждение за получаване – 775,98 лв.

 

Върху тези 1000 лв. ви се удържат вноски за ДОО, ДЗПО и НЗОК в размер на 137,80 лв. или 13,78%.

 

1000 – 137,80 = 862,20 лв. – това е данъчната основа / облагаемият доход / от която ви се удържа ДОД / данък общ доход / – 10%

 

862,20 * 10% = 86,22 лв. – данък общ доход ДОД

 

862,20 – 86,22 = 775,98 лв. чисто за получаване = нетна заплата

 

Така за 2021 г. за 12-те месеца са ви удържани 12 месеца по 86,22 лв. или общо 1034,64 лв. ДОД.

 

От тази сума имате право на данъчни облекчения – съответно за броят деца.

 

II. Вариант – При годишното облагане на доходите от трудови правоотношения от работодателя по основното трудово правоотношение на съответното физическо лице. Или казано просто – да поискате възстановяване чрез работодателя.

За целта е необходимо да предоставите в срок от 30 ноември до 31 декември на календарната година декларация по чл. 22в 8 от ЗДДФЛ, включително приложенията към нея.

 

Тук процедурата е по – сложна от гледна точка на работодателя. За самият работник е много по-лесно да подаде декларацията по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ (образец 2005) при работодателя и да си поиска сумата на данъчното облекчение за деца.

 

Трудност за работодателя възниква ако работните заплати, върху които осигурява служителите са ниски разгледани в примерите с 650лв.МОД.

 

В този случай работодателят ще трябва да кредитира безлихвено служителите си, респективно държавния бюджет и да приспада тези суми в следващите месеци – в зависимост от сумите за възстановяване от работниците и общата сума на ДОД върху фонда за работни заплати, който има месечно.

 

Пример: Тази процедура ще натовари допълнително и работодателя ви. Примерно за 5 служителя с по 2 деца ще трябва да плати сумата от 5*900= 4500 лв. накуп до 31.януари. Това може би ще затрудни финансово фирмата.

 

Кога можете да подадете данъчната си декларация за ползване данъчните облекчения за деца?

 

Обикновено счетоводните компании ще подадат информация до 28-и Февруари за всички лица и служители в съответната фирма. Това означава, че от 1-и Март 2022г.в системата на НАП цялата информация за изплатените доходи ще се зареди автоматично и подаването на ГДД по чл.50 от съответното лице ще стане много по-лесно.

Ако мислите, че не можете да се справите сами и имате нужда от съдействие, то можете да ни пишете на [email protected] или да пишете на Фейсбук страницата ни.

Споделете тази статия:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email