toggle menu
toggle menu

Консултантски услуги

Финансови и банкови консултации:


- анализ и оценка на текущо ползваните кредитни продукти и ефективно заплащаната цена за тях. Оптимизиране на разходите за ползване на кредити и банково обслужване и подобряване на структурата на кредитните продукти.


- съдействие в целия процес по подготовка на документи - документи за обезпечения, оценка на кредитния риск на бизнеса и бъдещите инвестиции. Подготовка на стратегия за преговори с финансови институции и предварително целеполагане.


Управленско счетоводство:


- Анализ и управление на взаимоотношенията с контрагенти - доставчици/клиенти - диверсификация на контрагентите за намаляване на рисковете, анализ и оценка на вземанията, подготовка на стратегии за подобряване на търговските условия.


- Анализ и управление на продажбите - изчисляване ефективност на продажбите на 1лев разходи, калкулация на най-рентабилните продукти/стоки/услуги и изготвяне на стратегии за увеличаване на печалбите от продажби.


Бизнес анализ:


- Първи стъпки в бизнеса - услуга насочена към тепърва стартиращи компании и предприемачи. Изготвяне на краткосрочни и дългосрочни бизнес цели, определяне на ключови ресурси необходими за дейността, дефиниране на източниците на разходи и каналите, по които ще се реализират приходи.


- Детайлен анализ на Баланс и Отчет за приходи и разходи и оценка на ключови показатели - възвръщаемост на капитала, търговска надценка, анализ на собствения капитал, обръщаемост на стоково-материалните запаси и търговския оборот. Секторен анализ и сравнение с ключови конкуренти.


- Подготовка и реализация на пазарна стратегия за растеж и продажби и анализ на продажбите, ценова стратагия, анализ на преките конкуренти и изготвяне на цялостна маркетингова стратегия.


- Преструктуриране и оптимизиране на процеси в бизнеса с цел намаляване на разходи и/или увеличение на приходите - ефективност и възвръщаемост на процесите спрямо приходите и/или разходите на бизнеса.


Дигитален маркетинг:


- Определяне на целите на бизнеса и потенциалните ползи от присъствие в Интернет и реализация на on-line продажби.


- Позициониране в Интернет и определяне на канали за продажби - Google, социални мрежи и приложимост на различните канали за целите на бизнеса.


- Анализ и оценка на уеб страницата на бизнеса


- Определяне на бюджет за реклама - месечен/седмичен/дневен, съобразен с продуктите и нуждите на бизнеса. Изготвяне и следене на кампании за реклама в Google, Facebook.Какво бихте загубили когато ни изпратите запитване на [email protected] или 0882 882 559? Ние ще ви върнем отговор до 24 часа!

0882 882 559
Добрич, площад Свобода №1, вх.Б, ет.3